deal with là gì? tại sao lại gọi là deal with?

Trong các lớp học tiếng anh, có khá nhiều bản dịch sai nghĩa của từ deal with, hoặc dịch không sát nghĩa. Tuỳ từng ngữ cảnh mà từ này có nhiều nghĩa khác nhau. Vậy deal with là gì? khi nào dùng deal with..v.v. Bài dưới đây Hoidapfun sẽ giúp bạn phân tích từ này sao cho đúng nghĩa nhất.

Xem thêm: niche site là gì? tại sao lại gọi là niche site?  |  Order là gì? tại sao phải order?

deal with là gì? tại sao lại gọi là deal with?

deal with 
/diːl wɪð/
giải quyết, đối phó
The manager must be professional in dealing with difficult situations

deal with

Type: verb;
  • cư xử { verb }
  • đề cập
  • địch { noun }
  • đối phó { verb }
  • giải quyết
  • đề cập đến

Cụm động từ Deal with có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Deal with

Ý nghĩa của Deal with là:

  • Đề cập đến

Ví dụ minh họa cụm động từ Deal with:
The film DEALS WITH alienation in modern life. B phim đề cp đến các mi bt hòa trong xã hi hin đại.

Nghĩa từ Deal with

Ý nghĩa của Deal with là:

  • Giải quyết, xử lý

Ví dụ minh họa cụm động từ Deal with:

They try to DEAL politely WITH angry customers. H c gng x lý tht lch s vi các khách hàng nóng tính.

Nghĩa từ Deal with

Ý nghĩa của Deal with là:

  • Giao du, giao thiệp với ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Deal with:

We don’t DEAL WITH terrorist. Chúng tôi không giao du với bọn khủng bố.

Hoặc bạn có thể dùng:

deal with someone or something

to manage someone or something. This is not a big problem. I think I can deal with it. I am sure I can deal with Jill.
See also: deal

deal with someone

Sl. to kill someone. “Spike, you deal with that cop,” said the crime boss. The agent planned how best to deal with the rebel leader without getting caught.
See also: deal

Reply