design pattern là gì? Nó có quan trọng không?

Design patterns là gì? Nó là các giải pháp đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng..v.v.

Nó giúp ích gì? Và giúp ích cho những ai

Xem thêm:

contactor là gì? contactor có quan trọng không?

azar là gì? azar có gì hay không?

design pattern là gì? design pattern có quan trọng không?

Design patterns là các giải pháp đã được tối ưu hóa, được tái sử dụng cho các vấn đề lập trình mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Nó là một khuôn mẫu đã được suy nghĩ, giải quyết trong tình huống cụ thể rồi.

Các vấn đề mà bạn gặp phải có thể bạn sẽ tự nghĩ ra cách giải quyết nhưng có thể nó chưa phải là tối ưu. Nó giúp bạn giải quyết vấn đề một cách tối ưu nhất, cung cấp cho bạn các giải pháp trong lập trình OOP.
Nó không phải là ngôn ngữ cụ thể nào cả.
  • Nó có thể thực hiện được ở phần lớn các ngôn ngữ lập trình.
  • Ta thường gặp nó nhất trong lập trình OOP.

Có 3 nhóm pattern chính sau:

  • Creational (nhóm khởi tạo) gồm: Abstract Factory, Factory Method, Singleton, Builder, Prototype. Nó sẽ giúp bạn trong việc khởi tạo đối tượng, như bạn biết để khởi tạo bạn phải sử dụng từ khóa new, nhóm Creational sẽ sử dụng một số thủ thuật để khởi tạo đối tượng mà bạn sẽ không nhìn thấy từ khóa này.
  • Structural (nhóm cấu trúc) gồm: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Proxy và Flyweight. Nó dùng để thiết lập, định nghĩa quan hệ giữa các đối tượng.
  • Behavioral gồm: Interpreter, Template Method, Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy và Visitor. Nhóm này dùng trong thực hiện các hành vi của đối tượng.

Nói tóm gọn lại là Creational Pattern

  • Không phải là thiết kế cuối cùng.
  • Giúp cho lập trình viên có thể communicate với nhau.
  • Cho phép code của lập trình viên được tối ưu hóa, dễ tái sử dụng.

Bạn đã sẵn sàng và đủ hành trang đến đến với con đường Creational Pattern chưa?

Reply