ldap là gì? ldap được viết tắt bởi từ gì?

LDAP là gì? Nó là chữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol.

LDAP phát triển dựa trên chuẩn X500.

Xem thêm:

pwm là gì? pwm dùng để làm gì?

ecchi là gì? Tại sao lại gọi là ecchi?

ldap là gì? ldap được viết tắt bởi từ gì?

LDAP là chữ viết tắt của Lightweight Directory Access Protocol. LDAP phát triển dựa trên chuẩn X500. Đây là chuẩn cho dịch vụ thư mục (Directory Service – DS) chạy trên nền tảng OSI.
LDAP được coi là lightweight vì LDAP sử dụng gói tin overhead thấp, được xác định chính xác trên lớp TCP của danh sách giao thức TCP/IP (các dịch vụ hướng kết nối) còn X500 là heavyweight vì là lớp giao thức ứng dụng, chứa nhiều header hơn (các header của các layer tầng thấp hơn)

 • Là giao thức tìm và truy nhập các thông tin dạng thư mục trên server.
 • Nó là một giao thức dạng Client/Server sử dụng để truy cập một dịch vụ thư mục.
 • LDAP có thể chạy trên TCP/IP hoặc  trêncác dịch vụ hướng kết nối khác.
 • Là mô hình thông tin cho phép người dùng xác định cấu trúc và đặc điểm của thông tin trong thư mục.
 • Là một không gian tên có khả năng cho phép xác định cách các thông tin đã được tham chiếu và tổ chức
 • Một mô hình các thao tác khác cho phép xác định các tham chiếu cũng như phân bố dữ liệu.
 • Là một giao thức mang tính mở rộng
 • Là mô hình thông tin kiểu mở rộng.

Phương thức hoạt động của LDAP

 • Connect (kết nối với LDAP): client mở kết nối tới LDAP server
 • Bind (kiểu kết nối: nặc danh hoặc đăng nhập xác thực): client gửi thông tin xác thực
 • Search (tìm kiếm): client gửi yêu cầu tìm kiếm
 • Interpret search (xử lý tìm kiếm): server thực hiện xử lý tìm kiếm
 • Result (kết quả): server trả lại kết quả cho client
 • Unbind: client gửi yêu cầu đóng kết nối tới server
 • Close connection (đóng kết nối): đóng kết nối từ server

Reply