o là gì trong tiếng anh? khi nào thì sử dụng nó?

o là gì trong tiếng anh? Nó được sử dụng như thế nào?

Các ký hiệu S O inf N V Adj Adv là gì trong tiếng Anh

Xem thêm:

outsource là gì? tại sao lại gọi là outsource?

cmm là gì? tại sao lại gọi là cmm?

o là gì trong tiếng anh? khi nào thì sử dụng nó?

Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác, bài bản và khoa học nhất.
Ngữ pháp tiếng Anh có thể khái quát hành hai nội dung, đó là các yếu tố, thành tố trong một câu và những quy tắc sắp xếp, chia các thì, thể, dạng trong câu, sự hài hòa giữa các yếu tố trong câu.

 

Một số yếu tố cơ bản

Trong ngữ pháp tiếng Anh có một số thành tố cơ bản như (các yếu tố thuộc về từ vựng – Vocabulary)

 • Danh từ (Nouns) trong đó có nội dung về sở hữu cách (possesive form)
 • Đại từ (Pronouns) trong đó chú ý về đại từ nhân xưng
 • Mạo từ (Articles) gồm mạo từ bất định và mạo từ xác định
 • Tính từ (Adjectives) trong nội dung này chú ý về so sánh hơn, so sánh nhất
 • Phó từ hay trạng từ (Adverbs)
 • Giới từ (Preposition)
 • Liên từ (Conjunctions)
 • Động từ (Verbs)
  • Thì của động từ (verb tenses) và thể của động từ
  • Động từ kiếm khuyết (Modal verbs)
  • Động từ bất quy tắc (Irregular verbs)
  • Trợ động từ (Modal Auxiliaries)
  • Động từ trạng thái (Linking verbs)
 • Động từ nguyên mẫu (Infinitive) và danh động từ (Gerund)
 • Phân từ (Participle) gồm hiện tại phân từ (P1) và quá khứ phân từ P2
 • Ngữ động từ (Phrasal verbs)

Mẫu câu cơ bản

Mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh gồm 3 thành phần: Chủ ngữ + Động từ + Tân ngữ và được viết dưới công thức

S + V + O

Reply